Regulamin korzystania z LOKALNEJ PLATFORMY GIS Mapy Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS „Mapa Gminy Nowe Miasto Lubawskie” powstała przy wykorzystaniu baz danych Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie a w szczególności danych dotyczących przebiegu granic nieruchomości, przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dane prezentowane w serwisie Mapa Gminy Nowe Miasto Lubawskie są sukcesywnie aktualizowane i modyfikowane. Ponadto planuje się rozbudowę aplikacji.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z zasobów Lokalnej Platformy GIS „Mapa Gminy Nowe Miasto Lubawskie” zlokalizowanej pod adresem:
  http://nml.intergis.pl/.
 2. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że go rozumie i akceptuje.
 3. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  2) ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  3) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 4. Dostęp do Lokalnej Platformy GIS jest powszechny i nieodpłatny.
 5. Użytkownicy mają prawo korzystać z zasobów Lokalnej Platformy GIS tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie do celów informacyjnych w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim.
 6. Użytkownicy platformy zobowiązani są do korzystania niej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Przy korzystaniu z zasobów Lokalnej Platformy GIS zabronione jest:
  1) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Lokalnej Platformy GIS lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,
  2) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Lokalną Platformę GIS.
 8. Mapa Gminy Nowe Miasto Lubawskie nie zawiera danych osobowych.
 9. Administratorem danych osobowych gromadzonych w celu realizacji zgłoszenia jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane podlegają udostępnieniu wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Korzystanie z mechanizmu zgłoszeń jest dobrowolne.
 10. Dane reprezentowane w systemie mogą się różnić od danych zawartych w bazach danych prowadzonych przez Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 11. Gmina Nowe Miasto Lubawskie nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z korzystania z serwisu Mapa Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz za brak dostępu do platformy.
 12. Treści zawarte w serwisie są prawnie chronione - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1278 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 j.t.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 14. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Lokalnej Platformy GIS.

Przejście do mapy

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Mszanowo
ul. Podleśna 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. (056) 47 26 300
fax (056) 47 26 305
www.gminanml.pl
urzad@gminanml.pl