Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: iod@gminanml.pl.
 3. Podstawy prawne przetwarzania:
   a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
    - w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
    - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
    - ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
   b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa – państwa dane osobowe przetwarzane są:
    - w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
    - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
    - ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
   c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
    - w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
    - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
    - ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
   d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. formularz kontaktowy itp. newsletter – państwa dane osobowe przetwarzane są:
    - wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Administratora Danych Osobowych,
    - na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
    - podanie danych osobowych jest dobrowolne,
    - przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:
   a) przez okres wymagany przepisami prawa,
   b) przez okres wymagany przepisami prawa,
   c) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
   d) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 6. Aby osiągnąć cele wymienione w pkt. 3 Państwa dane osobowe być ujawniane tylko instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy m.in.:
   a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe dla zapewnienia sprawnej komunikacji z Państwem,
   b) podmiotom świadczącym usługi dostarczania poczty tzw. gońcom,
   c) podmiotom świadczącym usługi prawnicze w celu opiniowania spraw,
   d) podmiotom świadczącym usługi audytorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   e) podmiotom świadczącym usługi w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa,
   f) wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym usługi geodezyjne,
   g) rzeczoznawcom majątkowym,
   h) dostawcom systemów informatycznych, którzy zapewniają zgodny z RODO poziom bezpieczeństwa danych osobowych. W tym wypadku ujawnienie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia sprawnego działania zakupionych od tych dostawców systemów informatycznych wspomagających osiąganie celów wskazanych w pkt. 3.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Mszanowo
ul. Podleśna 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. (056) 47 26 300
fax (056) 47 26 305
www.gminanml.pl
urzad@gminanml.pl